Our Services

Our Service &
Support

All Business Center ให้บริการปรึกษาปัญหาเครื่องอ่าน เครื่องพิมพ์ อุปกรณ์ บาร์โค้ดที่ทางบริษัทจำหน่ายและให้บริการการ site survey พื้นที่ที่จะใช้อุปกรณ์เชื่อมโยงเครือข่ายไร้สาย WiFi  โดยทีมงานที่มีความชำนาญ เราพร้อมจะให้คำปรึกษาทุกอาการเสียของเครื่อง เช่น เปิดเครื่องไม่ติด, ไม่มีไฟเข้าเครื่อง, เปิดติดแล้วดับ, จอเป็นเส้น, จอมืด, จอขาว, จอมัว, จอแตก, ปริ้นแล้วไม่ชัด, ปริ้นแล้วกระดาษติด ฯลฯ เราเสนอราคาก่อนซ่อมทุกครั้ง รับประกันหลังการซ่อม ราคามาตรฐาน

All Business Center นำเสนอความหลากหลายของการบริการอุปกรณ์ บาร์โค้ด เช่น เครื่องอ่านบาร์โค้ด เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด เครื่องคอมพิวเตอร์มือถือ และ อาร์เอฟไอดี หลากหลายของอุปกรณ์บาร์โค้ดเป็นผลมาจากวิวัฒนาการของเทคโนโลยีระดับไฮเอนด์ล่าสุด

ระบบจัดการคลังสินค้า

สนับสนุนการดำเนินงานวันต่อวันในคลังสินค้า ด้วยโปรแกรม WMS รวมถึงติดตามสินค้าคงคลัง

ระบบบริหารจัดการอุปกรณ์คอมพิวเตอร์พกพา

ตรวจสอบการจัดการและรักษาความปลอดภัยของอุปกรณ์มือถือของพนักงาน ตลอดจนผู้ให้บริการมือถือทั้งหลาย ผ่านทางระบบปฏิบัติการมือถือที่ใช้ในองค์กร

มีอุปกรณ์หลากหลาย

นำเสนอความหลากหลายของการบริการอุปกรณ์บาร์โค้ด เครื่องอ่านบาร์โค้ด เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด เครื่องคอมพิวเตอร์มือถือ และ อาร์เอฟไอดี

ให้คำปรึกษา

ให้บริการปรึกษาปัญหาเครื่องอ่าน เครื่องพิมพ์ อุปกรณ์บารโค้ดที่ทางบริษัทเราจำหน่าย

Site Survey

ให้บริการการ Site Survey พื้นที่ที่จะใช้อุปกรณ์เชื่อมโยงเครือข่ายไร้สาย WiFi โดยทีมงานที่มีความชำนาญ

ซ่อมทุกอาการเสีย

ปรึกษาทุกอาการเสียของเครื่อง เราเสนอราคาก่อนซ่อมทุกครั้ง รับประกันหลังการซ่อม ราคามาตรฐาน

สอบถามข้อมูลบริการเพิ่มเติม
Call: +66 2-102-8000-2